خارطة الطريق

✅ المهمة المكتملة
🚧 المهمة الجارية
⏳ المهمة القادمة
Decentralized Storage Platform
Q1 2025
Browser Extension Wallet
Q4 2024
Desktop and Mobile Friendly GUI
July 2024
CLI tools for controlling Pactus node
Jun 2024
First Interactive Block Explorer
March 2024
Permanent testnet launch
February 2024
24 January 2024
January 2024
January 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
October 2023
October 2023
August 2023
April 2023
September 2022
September 2022